Tančíme s vámi
25 let!
Škola starého tance

Taneční soubor Regii Caroli regis

Když král tančí


Když byl svět ještě o šest či sedm století mladší, měly pojmy jako čest, úcta a cit mnohem ostřejší obrysy než dnes. Jednání šlechty bylo určováno složitou etiketou, rytíři se k sobě chovali až přehnaně uctivě a zdvořile. Úzkostlivě dbali na zachovávání společenských předností. Evropou putovali potulní truvéři, opěvující ve svých písních statečnost rytířů a šířící ideály kurtoazní lásky. Nenaplněná touha této platonické lásky se většinou orientovala na provdané a společensky výše postavené dámy a byla sdělována pomocí složitého systému gest, kdy barvy a různé detaily oděvů či šperků hrály nezastupitelnou roli. Lidé prožívali se stejnou intenzitou období smutku i chvíle radosti. Vždyť i o Karlovi IV. někteří autoři udávají, že se zamlada "dámám dvořil tak horlivě, až to vyvolávalo veřejné pohoršení" a jeho přítel papež Kliment VI. byl roku 1348 dokonce nucen Karla oficiálním dopisem napomenout, aby se choval přiměřeně svému postavení, nešatil se příliš švihácky do krátkých kabátců a nevydával svůj život v sázku přehorlivou účastí na turnajích.

Právě z lásky k tanci a atmosféře středověku jsme se rozhodli před osmi lety založit taneční soubor, který se zpočátku zabýval pouze interpretací tanců doby lucemburské gotiky. Z úcty k osobnosti Karla IV. jsme náš taneční soubor pojmenovali "Regii Caroli regis" - Dvořané krále Karla. Ne náhodou se první představení Regii Caroli regis konalo na podzim roku 1998 u příležitosti 650. výročí založení Nového Města pražského a Univerzity Karlovy a 620. výročí úmrtí římského císaře a českého krále Karla IV.

Náš soubor usiluje o věrnou interpretaci dobových tanců od francouzské gotiky po italskou renesanci, s důrazem na navození autentické atmosféry a respektování norem tehdejší etikety. Nastudovaná choreografie sleduje vývoj tance 13. až 15. století, především podle hudebních skladeb z Francie, německých zemí i Španělska, v Čechách za vlády Karla IV., Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského. Dále se intenzivně zabývá studiem a interpretací tanců renesanční Evropy a manýrismu Rudolfa II. ze 16. a počátku 17. století hlavně z Itálie, Francie a německých oblastí (Fabritio Caroso da Sermoneta, Cesare Negri, Thoinot Arbeau, Michael Praetorius a další). Zajímáme se také o tance renesance anglické i španělské. Program souboru je nově rozšířený o tance rané italské renesance podle autentických zápisů v manuálu Domenica da Piacenza z roku 1450 a ve dvou manuálech jeho studenta Guglielma Ebrea (Giovanni Ambrosio). Vycházíme z písemných a obrazových dokumentů o životě i slavnostech na panovnických a šlechtických dvorech. Návrhy kostýmů jsou zpracovány podle dochovaných nástěnných maleb, deskových obrazů, iluminovaných rukopisů, grafických listů nebo vyobrazení renesančních malířů. Rekonstrukce každého oděvu odpovídá dobovým materiálům i technologii výroby, včetně aplikací a výšivek. Vytvořit takový kostým představuje mnohdy hodiny a hodiny ruční práce.

Regii Caroli regis pravidelně vystupuje na českých hradech a zámcích, na městských historických slavnostech, v koncertních sálech i zámeckých zahradách, ale také na společenských večírcích, vernisážích a při návštěvách zahraničních delegací. Soubor se neomezuje jen na samotná taneční vystoupení, ale též je pořadatelem vlastních kulturních akcí - např. Králodvorských slavností, které se již po osm let konají v Praze na Novoměstské radnici a v Národní kulturní památce Vyšehrad. Jde o rekonstrukci historických událostí a významných výročí, situovaných do lucemburské gotiky nebo rudolfínské renesance. Program je pojat jako divadelní ztvárnění ceremoniálu k příjezdu panovníka do města, korunovační hostiny, diplomatické návštěvy jiného panovníka, velkolepého rytířského turnaje nebo zahradní slavnosti. Na těchto akcích je pro diváky připravena kromě rekonstrukce historické hostiny a rytířských turnajů i řada hudebních, tanečních a divadelních představení a celou atmosféru dotváří středověké tržiště s předvedením uměleckých a lidových řemesel. Zpravidla nechybí ani vystoupení šermířů ve vojenském ležení s historickými stany, střelba z palných zbraní, vystoupení kejklířů a potulných truvérů, ani projížďky na ponících a hry pro děti. Při realizaci těchto akcí spolupracujeme s Rožmberk consort Prague, Chairé Příbram, Ludus musicus Dobřichovice a jinými hudebními soubory, šermířskými i tanečními skupinami a dalšími partnery.

Vedle pořadatelských aktivit – koncertů, vzdělávacích pořadů, historických slavností, průvodů i divadelních inscenací – je Regii Caroli regis známý také taneční školou s celoročním programem jak večerních kurzů, tak i víkendových a letních seminářů historického tance, které jsou otevřené široké veřejnosti. Přijďte a dostane se Vám jedinečné příležitosti zkusit si tance, jak je znaly panovnické a šlechtické dvory, měšťané i prostý lid. Od roku 2011 byl taneční soubor profesionalizován jako umělecký soubor ŠKOLY STARÉHO TANCE. Uměleckým vedoucím souboru od roku 1997 je Mgr. Miroslav Smaha, historik umění, profesionální tanečník a choreograf.

Více na internetových stránkách tanečního souboru Regii Caroli regis: